Zbrush + maya deformation
       
     
Grasshopper python
       
     
Grasshopper kangaroo
       
     
Violin collage
       
     
Zbrush + maya deformation
       
     
Zbrush + maya deformation
Grasshopper python
       
     
Grasshopper python
Grasshopper kangaroo
       
     
Grasshopper kangaroo
Violin collage
       
     
Violin collage